วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping ครู

Topic : โลกแห่งแสงสี
ชั้นอนุบาล 3 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
       Main Idea : แสงสว่างเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเราทุกคนแสงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ ทั้งยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ   คนพืชและสัตว์ ซึ่งจะก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็กๆทั้งในเรื่องการทดลอง การแสดงออกงาน   ศิลปะและการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
     Big Question : แสงมาจากไหนและมีความสำคัญกับเราอย่างไร?
       Understanding Goal : อธิบายแหล่งที่มาของแสงและการเกิดแสง บอกประโยชน์ของแสง เข้าใจการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ ง่ายๆได้ เช่น การเกิดสายรุ้ง บอกความแตกต่าง      ระหว่างกลางวันและกลางคืน สรุปการทดลองง่ายๆตามความคิดของตนเอง อย่างมีเหตุผล และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์

Mind Mapping


ภูมิหลังของปัญหา


เรื่องแสงและเงา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับเราในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้กำหนด และเรื่องราวของ เงา นั้น ก็น่าสนใจและเกิดคำถามขึ้นมากมาย
ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ เช่นเงาเกิดขึ้นได้อย่างไร’ และทำไมเงามีรูปร่างเหมือนวัตถุที่ทำให้เกิดเงา
เงาจึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับเด็กๆวัยอยากรู้อยากเห็น ช่างซักช่างถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นรอบๆตัว
ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้พวกเขาจะได้ฝึกการตั้งคำถาม ค้นหาแหล่งที่มาที่ไป และตอบคำถามต่างๆที่อยากรู้ด้วยตนเอง 
        
  ใน Quarter นี้ จึงใช้เรื่อง แสงและเงา มาเชื่อมโยงกับเรื่องวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงๆ ได้ทำการค้นคว้า ได้ทำการทดลองกับอุปกรณ์ง่ายๆ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ไร้ขอบเขต การกล้าแสดงออก และกล้านำเสนอชิ้นงานต่างๆด้วยความมั่นใจ