Week 10

Week 10  แสงทำอะไรได้บ้าง?
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถทำการแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

10
(29ก.ย.  -3 ต.ค. 57)
คำถาม :  แสงทำอะไรได้บ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 

- นักเรียนซ้อมการแสดงละคร วันงอกงาม มีการแสดงดังนี้
     * รายงานข่าวอันตรายจากแสงที่เจอปนในลูกชิ้น
     * ทำการทดลองหลอดแบล็คไลท์
     * ร้องเพลงและเล่นคีย์บอร์ด
     * การแสดงเงาภาษาอังกฤษ
     * การแสดงละครเงา
     * เกมทายเงา
- จัดเตรียมสถานที่ ห้อง เวที ตกแต่งอุปกรณ์ที่ใช้การแสดง
 - หลังจากทำการแสดงวันงอกงาม นักเรียนและครูสนทนาและให้นักเรียนประเมินตนเองวันที่ทำการแสดง และได้ฟังผู้ชมสะท้อนจากที่ได้ดู
- นักเรียนสรุปและบันทึกสิ่งที่ตนทำได้ดี และที่ปรับปรุง ในการแสดงงอกงาม (ทบทวนตนเอง)
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้ใน Topic : โลกแห่งแสงสี ผ่านการทำ Maind Mapping รูปภาพตามความเข้าใจของตนเอง

ชิ้นงาน
- การแสดงสรุปการเรียนรู้ Topic : โลกแห่งแสงสี
- ใบงานบันทึกทบทวนการแสดงงอกงาม
- Maind Mapping รูปภาพ
ภาระงาน
- ร่วมกันคิดการแสดงงอกงาม

ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- บอกความหมายของคำจากเพลงและนิทานได้
- สื่อสารเล่าเรื่องราวและสนทนาหาข้อตกลงร่วมกัน
- สามารถสื่อสารบทละครและทำการแสดงได้
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- รู้เวลาที่จะแสดงและกะเวลาได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนร่วมกันคิดการแสดงงอกงาม
- การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
- เทคนิคการแสดงละครเงา
- การเป็นผู้แสดงที่ดี
ทักษะชีวิต
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้
- สามารถทำงานประดิษฐ์เสร็จด้วยตนเอง
- การแสดงออกต่อหน้าผู้ชม
ทักษะสังคม
- ออกแบบการเล่นด้วยตนเอง และเล่นกับผู้อื่นได้
- ยอมรับกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
คลิปวันงอกงาม

ละครเงาดวงดาวฝันดี

การทดลองหลอดแบล็คไลท์

นำเสนออันตรายจากลูกชิ้นเรืองแสง

เด็กๆโชว์เพลงพระอาทิตย์และพระจันทร์
2 ความคิดเห็น:

  1. - นักเรียนทุกคนตั้งใจซ้อมการแสดง และสามารถจำบทและคิวการแสดงของตนเองได้ แต่มีนักเรียนบางคนที่ยังจำบทของตนเองและคอวการแสดงยังไม่ได้ เช่นพี่กาก้า พี่เคน แต่พอวันแสดงวันงอกงามที่จะแสดงห้ผู้ปกครองดูพี่กาก้า และพี่เคนจำบทและคิวการแสดงและทำได้ดีมาก
    - หลังจากที่นักเรียนสรุปการแสดงงานงอกงามแล้ว นักเรียนต้องทบทวนสิ่งที่ตนทำได้ดีและที่ต้องแก้ไข ในการแสดงงานวันงอกงาม นักเรียนทุกคนสามรถบอกได้ว่าตนทำได้ดีเรื่องอะไรและควรแก้ไขเรื่องอะไร
    - นักเรียนทุกคนสรุปการเรียนรู้ในTopic: โลกแห่งแสงสีที่ได้เรียนรู้ใน 10 สัปดาห์ ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และทำ Maind Mapping รูปภาพสรุปความรู้ของตนเอง นักเรียนทุกคนทำได้ดี และยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ

  2. ในสัปดาห์สุดท้ายนี้ เด็กๆตั้งใจซ้อมการแสดงด้วยความตั้งใจมากขึ้น โดยแต่ละคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เจอเฉพาะหน้าได้ เช่น ลืมบท เพื่อนๆก็ช่วยกันเสริมให้ ลืมคิวการแสดง เพื่อนๆก็แสดงแทน ไม่ให้การแสดงนั้นสะดุด เมื่อถึงวันแสดงจริง เด็กๆบอกว่าตื่นเต้นมาก และจะทำให้ดีที่สุด มีการสลับคิวชุดการแสดง แต่เด็กๆทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี หลังจากนั้นเด็กๆก็ได้มีโอกาสไปเป็นผู้ชมบ้าง กับการแสดงงอกงามของน้อง อ.1 และน้อง อ.2 โดยเด็กๆสามารถเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจชมการแสดง และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ

    ตอบลบ