Week 9

Week 9  แสงทำให้เรามองเห็นอะไรบ้าง?
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถทำการแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

9
(22  -26 ก.ย. 57)
คำถาม :  แสงทำให้เรามองเห็นได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
- Round Rubin
- Wall Thinking
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 
นิทาน
-
- ครูสอนนักเรียนร้องเพลง น้ำและไฟ” และแสดงท่าทางประกอบ
- ให้นักเรียนดูคลิปการแสดงละครเงา เพื่อกระตุ้นและดุเทคนิคการแสดงของละคร
- นักเรียนและครูช่วยกันคิดการแสดงวันงอกงาม
- นักเรียนซ้อมการแสดงละคร วันงอกงาม มีการแสดงดังนี้
     * รายงานข่าวอันตรายจากแสงที่เจอปนในลูกชิ้น
     * ทำการทดลองหลอดแบล็คไลท์
     * ร้องเพลงและเล่นคีย์บอร์ด
     * การแสดงเงาภาษาอังกฤษ
     * การแสดงละครเงา
     * เกมทายเงา
- เรียนรู้นอกสถานที่ ณ อ่าวยล บ้านครูเดเมี่ยน เพื่อเรียนรู้อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากแสงแดด เด็กจะพายเรือพะยัก การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแสดงแดด เช่น แว่นตา ครีมกันแดด หมวก เป็นต้น
- ดูแลชายหาดด้วยการเก็บขยะริมหาดและรับประทานอาหารร่วมกัน
ชิ้นงาน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
ภาระงาน
- ร่วมกันคิดการแสดงงอกงาม
- การไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- บอกความหมายของคำจากเพลงและนิทานได้
- สื่อสารเล่าเรื่องราวและสนทนาหาข้อตกลงร่วมกัน
- สามารถสื่อสารบทละครและทำการแสดงได้
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- นับจำนวนขยะที่เก็บได้
ทักษะการเรียนรู้
การวางแผนร่วมกันคิดการแสดงงอกงาม
- การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
- เทคนิคการแสดงละครเงา
ทักษะชีวิต
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้
- อดทนต่อแสงอาทิตย์ได้นานขณะทำการทดลอง
- สามารถทำงานประดิษฐ์เสร็จด้วยตนเอง
ทักษะสังคม
- ออกแบบการเล่นด้วยตนเอง และเล่นกับผู้อื่นได้
- ยอมรับกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้
- เมื่อของนอกสถานที่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ คุณครูได้ชวนเด็กๆวางแผนเกี่ยวกับวันงอกงาม เด็กๆแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง บางคนอยากโชว์ละคร บางคนอยากโชว์เต้นและร้องเพลง และมีการอ่านข่าว ทำการทดลอง และเล่นคีย์บอร์ด คุณครูได้ช่วยลำดับการแสดงให้ พี่อ.3 ทุกคนก็เห็นด้วย พวกเราจึงได้ชุดการแสดงที่มีการแสดงหลากหลาย เพลงที่เด็กๆเลือกเป็นเพลงพระอาทิตย์และพระจันทร์ ท่าเต้นเด็กๆได้ช่วยกันออกแบบกันเอง ละครเด็กๆได้เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องต้นไม้แห่งความสมหวังใน Quarter ที่แล้ว และนำพระทิตย์และพระจันทร์เพิ่มเข้าไปในเรื่อง ผ่านการซ้อมการแสดงไปสามวัน คุณครูเห็นว่าเด็กๆยังจำบทไม่ค่อยได้ จึงร่วมพูดคุยกันอีกครั้ง ถึงปัญหาที่เกิด ด้วยคำถาม เด็กๆพบปัญหาอะไรบ้าง? เด็กๆบอกว่าบทยาวเกินไป ขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหม โดยคราวนี้เด็กๆขอเลือกนิทานจากในห้องเรียน โดยในคราวหลังนี้เด็กๆทำงานกันอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วขึ้นค่ะ
    สำหรับการเดินทางออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่บ้านครูเดเมี่ยนเ เรื่อง อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากแสงแดด โดยเด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆโดยสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ที่ชายหาด เด็กๆได้นั่งเรือคะยัก รู้จักกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณชายหาด และร่วมกันเก็บขยะ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆแล้ว ยังสนุกมากๆด้วยค่ะ

    ตอบลบ